Hlavní menu:


Římskokatolická farnost Staré Město pod Landštejnem

Historie kostela
KostelKostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen Konrádem z Krajku, tehdejším pánem na Landštejně a držitelem Nové Bystřice. Kostel založil na českomoravském pomezí a v těsném sousedství s Rakouskem v oblasti, která se nazývá Česká Kanada.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je slohově jednotná významná pozdněgotická architektura z let 1495-1520. V sousedství kostela stojí hranolová zvonice. Stavba byla ovlivněna stavební hutí rožmberskou. Je to orientovaná trojlodní basilika s pětibokým presbyteriem. K jižní straně presbyteria přiléhá sakristie a novější hrobka.

Kostel Střední loď je od bočních oddělena třemi páry osmibokých pilířů, mezi nimi se rozpínají arkády. Klenutí je síťové, žebra jsou prodloužena přes průseky. Presbytář se od osy hlavní lodi svou osou odchyluje. Gotické klenutí se v presbytáři nezachovalo, ale dostalo úpravu renesanční, je tedy přikryt klenbou valenou s lunetami. Jsou zde také umístěny žulové náhrobky. Okna v presbytáři jsou opatřeny vitrážemi s figurální malbou. Nyní jsou i okna v lodi nově opatřena vitrážemi.

Střecha je přikryta štípaným šindelem, který byl nově položen v roce 2004, kdy se započalo s opravou kostela.

Současnost
V roce 2008 se díky Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpory programů pro děti se specifickými problémy může pokračovat s obnovou venkovních omítek a s tím souvisejících stavebních prací.

Oprava kostela započala v březnu 2008 stavbou lešení a odstraňováním nesoudržných omítek. Na presbytáři se zrekonstruuje původní gotická omítka. Celková oprava bude dokončena do listopadu 2008.
Výše finanční pomoci:
příspěvek z FM EHP/Norska: 1 202 121 Kč
příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 212 139 Kč
farnost se účastní podílem: 157 140 Kč

Jihočeský kraj

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism and South Bohemia Region.

Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Jihočeským krajem.

Kulturní akce
V kostele probíhají pravidelné bohoslužby každou sobotu v 16.00 hod.
Prohlídka kostela je možná na základě předběžné telefonní dohody.

16. srpna 2008 budou probíhat Dobové slavnosti Starého Města pod Landštejnem. V 16 hodin bude v kostele koncert pěveckého sboru Dulcia carmena Praha – Písnice a po koncertě následuje slavná mše svatá.

Každoročně ve Starém Městě probíhá sraz rodáků, kteří se sjíždějí hlavně z ciziny a své setkání začínají mší sv. v kostele.

Průběh oprav v roce 2008Průběh letošních oprav
V červnu 2008 byla dokončena rekonstrukce fasády presbytáře. Omítka byla zrekonstruovaná do původní gotické podoby včetně provedení vápenného nátěru na kamenných opěrácích. Také fasáda lodi se již dokončena.
Již brzo se kostel zaskví v plné kráse.© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 |